Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

ajema
5820 b91d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
ajema
3134 dd49 500
Reposted fromMtsen Mtsen viasucznik sucznik
ajema
9569 eac8
Reposted fromipo ipo viaMalikor Malikor

November 29 2019

ajema
2488 cdd4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
4599 1559 500
ajema
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
ajema
8246 159f 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
ajema
4124 1ecf 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacalvados calvados
ajema
A czasem tak chciałbym do kogoś mówić naprawdę — jak małe dziecko. A przecież, kiedy mam mówić, zmieniam wszystko w żart, i nic nie mówię. Słów mi brakuje — tylko ciągła niepewność, żeby się nie obnażyć zanadto, żeby nie zdradzić, co się myśli naprawdę.
— Wojaczek
Reposted fromcatchmelater catchmelater viacalvados calvados
ajema
3237 da41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viametafnord metafnord
ajema
ok, ok I am kinda looking forward to snowy weather.
Reposted fromMoonTide MoonTide viametafnord metafnord
ajema
4702 5dde 500
Reposted frompiehus piehus
ajema
8241 01c9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyra satyra
ajema
9308 e0a3 500
Najtrudniejszy pierwszy krok
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
ajema
2900 83d9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
ajema
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viasucznik sucznik
ajema
8296 a391 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
ajema
Broniłam się od samotności, wypełniając ją niewłaściwymi ludźmi.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
ajema
2123 b7ca
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
ajema
1389 90c4 500
Reposted fromfeegloo feegloo viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl