Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

ajema
5423 fd09 500
Reposted frompiehus piehus
ajema
Reposted fromFlau Flau viaxal xal
ajema
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
2211 270d 500
Reposted fromunco unco viapiehus piehus
ajema
2475 04ed
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viapiehus piehus
ajema
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viapiehus piehus
ajema
2455 8ae5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxal xal
ajema
1441 e141
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxal xal
ajema
8976 1852 500
Reposted frompiehus piehus
ajema
Reposted fromFlau Flau viapiehus piehus
ajema
7076 22ee 500
Reposted fromkrzywda krzywda viapiehus piehus
ajema
6222 f78d 500
Reposted fromtichga tichga viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ajema
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ajema
1198 8292
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
1256 76cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
1343 040e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
1366 fe40 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
- Cóż, to jest jeden sposób, by dowiedzieć się, czy facet, który ucieka od ciebie, naprawdę cię kocha. - Czyli jaki? Charlie spojrzał mi w oczy. - Żyj dalej bez niego. Facet szybko odzyskuje zdrowy rozsądek, gdy dociera do niego, że już na niego nie czekasz.
— Vi Keeland - "Kusząca pomyłka"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatoffifee toffifee
ajema
8826 fb79 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl