Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2019

ajema
7052 3b6d 500
Reposted frompiehus piehus

August 10 2019

ajema
6842 2faa
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik

June 16 2019

ajema
Człowiek najniżej upada, gdy nad sobą płacze.
— Trygve Gulbranssen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
ajema
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viaeternaljourney eternaljourney

June 15 2019

ajema
6652 5a58 500
Reposted fromjpingus jpingus viaerrortryagain errortryagain
ajema
4155 1a14 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viasucznik sucznik
ajema
5207 bf48 500
Reposted frompiehus piehus
ajema
Reposted fromnordern nordern viathetemple thetemple
ajema
2743 3324 500
Reposted fromNocephya Nocephya viasucznik sucznik
ajema

Wszyscy potrzebujemy, żeby ktoś na nas patrzył.

— ~ Kundera Milan "Nieznośna lekkość bytu"

June 11 2019

ajema
3590 68d9 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasucznik sucznik

June 02 2019

ajema
4076 7c11 500
Reposted fromtoganja toganja viapiehus piehus
ajema
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapiehus piehus
ajema
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viapiehus piehus
ajema
4009 9def 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
ajema
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viathetemple thetemple

June 01 2019

ajema
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
ajema
- Jak się tworzy udany związek? - Bazą jest dupa, a nadbudową kasa.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ajema
5281 d582 500
Reposted fromfungi fungi viapiehus piehus
ajema
9319 9f76 500
Reposted fromitcouldbeworse itcouldbeworse viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl