Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

ajema
ajema
5789 d53b 500
ajema
ajema
7251 cbc4 500
Reposted fromjaphy japhy viairmelin irmelin

May 31 2019

ajema
4310 5958 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

May 29 2019

ajema
 Neurotyk to człowiek, który interpretuje wszystkie fakty p r z e c i w k o sobie. 
— Anaïs Nin
Reposted fromlovvie lovvie viablacksadcat blacksadcat
ajema
8467 5e1f 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viazyrafa zyrafa
ajema
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell.
Reposted fromnutt nutt viazyrafa zyrafa
ajema
6783 429f 500

May 27 2019

ajema
7975 a346 500
ajema
6018 ac32 500
Reposted fromteijakool teijakool viatoganja toganja
ajema

May 25 2019

ajema
2705 e54a 500
ajema

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
ajema
5883 816c 500
bardzo zabawne
Reposted fromKanister Kanister viadudku dudku
ajema
6510 e3bb 500
ajema
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
ajema
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakriokineza kriokineza
0136 45f8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viahwaiting hwaiting
ajema
7412 85e9
Reposted fromgrobson grobson viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl