Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

ajema
7055 a94f 500
tyle razy było i cały czas aktualne..

May 23 2019

ajema
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
ajema
9790 844a
Reposted fromiblameyou iblameyou viairmelin irmelin
ajema
Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
ajema
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viatoffifee toffifee
ajema
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viairmelin irmelin
ajema
Reposted fromFlau Flau viaAvadacadavra Avadacadavra
ajema
5631 770e
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viaMalikor Malikor
ajema
4768 0a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
ajema
7116 3919 500
Reposted frompiehus piehus
ajema
Muskasz mnie i bezpowrotnie przestrajasz na swoją falę. Myślałem, że tyle wiem. Oto są schody, bezsilny wspinam się pod twoje drzwi.
— Miłosz Biedrzycki
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
ajema
Była jednym wielkim przestraszeniem
— J. Żulczyk
ajema
9129 1999 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaerrortryagain errortryagain
ajema
5891 2287
ajema
1530 eae3 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasucznik sucznik
ajema
4014 8076
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
ajema
3859 4eab
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
ajema
8227 8867 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viasucznik sucznik
ajema
2254 2ae4 500
Reposted fromkatsiu katsiu viasucznik sucznik
ajema
1476 d580
Reposted fromzciach zciach viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl