Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

ajema
4487 0191 500
"Ości" 1
ajema

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

ajema
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko
ajema

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
ajema
Jak tu będziesz tak siedzieć to nigdy nie wstaniesz.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
ajema
9830 e041 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viasponte sponte
ajema
2548 73e5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viafearoflove fearoflove
ajema
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafearoflove fearoflove
ajema
Dzieci, które najbardziej potrzebują miłości, będą prosić o nią w najbardziej niekochany sposób.
— R. Barkley
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafearoflove fearoflove
ajema
3328 ccac
Reposted fromthetemple thetemple viafearoflove fearoflove
ajema
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viastrzepy strzepy
ajema

November 11 2019

ajema
7304 89c7 500
Reposted fromfeegloo feegloo
ajema
7593 8478 500
Reposted fromnutt nutt
ajema
7628 425f 500
Reposted fromnutt nutt
ajema
7741 5826 500
Miej w opiece naród cały
Reposted fromniggertits niggertits
ajema
3337 3e38 500
Reposted frommistic mistic viasatyra satyra
ajema
ajema
2484 9e7d 500
Reposted froms3 s3 viairmelin irmelin
ajema
2521 4d73 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl